“Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në Kosovë”

Është mbajtur Konferenca e parë Nacionale për adresimin e rekomandimeve të dala nga Indeksi për Mbrojtjen e Fëmijës 2.0. Në kuadër të projektit “Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në Kosovë”, KOMF ka mbajtur sot këtë konferencë me mbështetje të zyrës së BE-së dhe UNICEF-it në Kosovë.

Në këtë konferencë u tha që ka mungesë të planifikimit adekuat financiar që mundëson zbatimin e legjislacionit, mungesë të standardeve financiare dhe që ka nevojë për rritje të stafit profesional.

Në bazë t gjetjeve të Indeksit, u theksua se ekzistenca e barrierave fizike të cilët u tha se duhet të hiqen në mënyrë që të mundësohet qasja në arsim.

Në Kosovë janë të nevojshme statistika të sakta, në nivel nacional, për fëmijët me aftësi të kufizuar, dicka që do të lehtësonte pastaj edhe planifikimet buxhetore./OxygenPress.info