Festat zyrtare në Kosovë për vitin 2019, dhe si janë lidhur ditët për pushim

Festat zyrtare në Republikën e Kosovës për vitin  2019 
Službeni praznici u Republici  Kosova za 2019 god.

Festat zyrtare në pajtim me nenin 2 të Ligjit nr. 03/L-064, për festat zyrtare në Republikën  e Kosovës, janë:

Službeni praznici u skladu sa clanom 2.  Zakona br.03/L-064, o službenim praznicima u Republici Kosova, su:

Nr. Festat Zyrtare
Službenih prazici
Dita/Data e festës
Dan/Datum praznika
Dita/Data e pushimi
Dan/Datum odmora
1.

Viti i Ri
Nova godina

E Martë  01 janar
Utorak  01 januar

E Mërkurë  02 janar
Sreda  02 januar

E Martë  01 janar
Utorak  01 januar

E Mërkurë  02 janar
Sreda  02 januar

2.
Krishtlindjet ortodokse
Pravoslavni Božić
E Hënë  07 janar
Ponedeljak  07 januar
E Hënë  07 janar
Ponedeljak  07 januar
3.
Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës
Dan Nezavisnosti Republike Kosova
E Diel  17 shkurtl
Nedelja  17 februar
E Hënë  18 shkurt
Ponedeljak  18 februar
4.
Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës
Dan Ustava Republike Kosova

E Martë  09 prill
Utorak  09 april

E Martë    09 prill
Utorak    09 april

5.
Pashkët Katolike
Katolički Uskrs
E Diel  21 prill
Nedelja  21 april
E Hënë  22 prill
Ponedeljak  22  april
6.
Pashkët Ortodokse
Pravoslavni Uskrs
E Diel  28 prill
Nedelja  28 april
E Hëne  29 prill
Ponedeljak  29 april
7.
Dita Ndërkombëtare e Punës
Medjunarodni Dan Rada
E Mërkurë  01 maj
Sreda  01 maj
E Mërkurë  01 maj
Sreda  01 maj
8.
Dita e Evropës
Dan Evrope
E Enjte  09 maj
Cetvrtak  09 maj
E Enjte  09 maj
Cetvrtak  09 maj
9.
Bajrami i Madh, dita e parë
Fiter Bajram,  prvi dan

E Martë  04 qershor
Utorak  04 jun

E Martë  04 qershor
Utorak  04 jun

10.
Bajrami i Vogël, dita e parë
Kurban Bajram, prvi dan

E diel  11 gusht
Nedelja  11 avgust

E Hënë  12 gusht
Ponedeljak 12 avgust

11.
Krishtlindjet Katolike
Katolički Božić
E Mërkurë  25 dhjetor
Sreda  25 decembar
E Mërkurë  25 dhjetor
Sreda  25 decembar